นศ.ป.โท วิศวฯ ไฟฟ้าคว้า Best Presentation Award การประชุมวิชาการนานาชาติ SPIES 2021

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายพนภัทร ฐานานุกูล โดยมี ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม Best Presentation (Online) งานประชุมวิชาการ 2021 3rd
International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems (SPIES 2021)ด้วยช่องทาง Online จัดโดย
Shanghai University of Electric Power ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2564 ด้วยการสนับสนุนจาก IEEE Industry
Applications Society (IAS) และ The South Asia Institute of Science and Engineering (SAISE) จากผลงานวิจัยเรื่อง
“Active Power Filter in Linear Systems for Power Factor Correction”