ปัง! ไม่หยุด วิศวฯ มช. รับทุนวิจัยหญ้าพลังงาน 5 ล้านบาท จาก กฟผ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) “โครงการศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า 4190 ระดับต้นแบบ ด้วยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ โดยได้รับงบประมาณดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท อนึ่ง โครงการวิจัยดังกล่าวจักนำไปสู่การต่อยอดเกี่ยวกับพลังงานชดเชย อันเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป