มช. ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง มหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุน การดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งหกฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน

      เครือข่ายทั้ง 6 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเสียชีวิตและบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน และได้ผลักดันให้มีการดำเนินงานวิชาการ วิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDG) ซึ่งสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน (Decade of Action for Road Safety) พ.ศ. 2554-2563 และต่อเนื่องไปยังแผนปฏิบัติการทศวรรษที่ 2 แห่งความปลอดภัยทางถนน (Second Decade of Action for Road Safety) พ.ศ. 2564 – 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับโลกตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม ในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากเดิม จำนวน 30 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ให้เหลือต่ำกว่า 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน

      การลงนามบันทึกความเข้าใจ ฯ จัดขึ้นในรูปแบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมี นายบุญธรรม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี