ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2564 จากกองทุนอธิการบดี มช.

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
ตำแหน่งบริหารในปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(วาระ 10 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร
มีนาคม 2550 – มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
มีนาคม 2554 – มีนาคม 2558 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ได้ดำรงตำแหน่งงานบริหารในระดับสถาบัน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดี ดูแลด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
บริหารงานทั่วไป และยุทธศาสตร์นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ประสบการณ์ ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานขององค์กร ได้รับการยอมรับด้านความสามารถในการบริหารงานหลายกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมด้วยมนุษยสัมพันธ์อันดีเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในบรรดาผู้บริหาร และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพัฒนาการในด้านการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาระบบ Smart City ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัล Smart City จากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในปี 2564 นี้ ทั้งยังดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการนำขยะไปเป็นพลังงานจนทำให้ขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น zero waste รวมถึงจัดการโรงบำบัดน้ำ ทำให้น้ำทิ้งในมหาวิทยาลัยฯ ถูกบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ไม่ปล่อยออกสู่สาธารณะ

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักของมหาวิทยาลัยในการจัดการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ด้วยความเป็นผู้บริหารที่มีผลงาน ทั้งยังบริหารงานด้วยความตั้งมั่นพัฒนาตนจวบจนผลงาน ตลอดจนบริหารงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
จึงได้รับการพิจารณาให้ได้รับเกียรติรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเกียรติประวัติสืบไป