ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ มช. ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ดังนี้ สาขาบริหารธุรกิจ: คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี รหัส 2106103 วิศวกรรมเครื่องกล (Gear 9) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด สาขาบริหารรัฐกิจ: คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รหัส 2406032 วิศวกรรมเครื่องกล (Gear 12) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสาขาบริการสังคม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รหัส 3106054 วิศวกรรมเครื่องกล (Gear 19) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่