รายงานผลดำเนินงานโครงการรณรงค์น้อมนำ แนวพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานในโครงการรณรงค์น้อมนำ แนวพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2564 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ.2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564