ศาสตราจารย์ วิศวฯ เครื่องกล มช. ถูกจัดอันดับเป็น “World’s Top 2% Scientists”

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” อ้างอิงจากบทความเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมีการปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2564) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

การจัดอันดับดังกล่าว ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) บทความวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักวิจัย แบ่งการจัดอันดับออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลการอ้างอิงสะสมของนักวิจัยจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (career-long citation impact) และข้อมูลการอ้างอิงหนึ่งปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2563
ซึ่งครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ถือเป็นอาจารย์ท่านเดียวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกข้างต้น