การประชุมหารือระหว่างสำนักงาน กปร.และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ คณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างสำนักงานกปร. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี และรศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย