ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยNgammuangtueng, P., Jakrawatana, N., and Gheewala, S.H. (2020). Nexus Resources Efficiency Assessment and Management towards Transition to Sustainable Bioeconomy in Thailand, Resources, Conservation and Recycling, Volume 160, September 2020, 104945
2ผลงานวิจัยJakrawatana, N., Ngammuangtueng, P., and Gheewala, S. H. (2017). Linking substance flow analysis and soil and water assessment tool for nutrient management. Journal of cleaner production. 142: 1158-1168
3ผลงานวิจัยJakrawatana, N., Pingmuanglek P., Gheewala, S.H.,(2016) Material flow management and cleaner production of cassava processing for future food, feed and fuel in Thailand, Journal of Cleaner Production. 134: 633-641
4ผลงานวิจัยPingmuanglek, P., Jakrawatana, N., and Gheewala, S. H. (2017). Supply chain analysis for cassava starch production: Cleaner production opportunities and benefits. Journal of Cleaner Production, 162: 1075-1084
5ผลงานวิจัยPingmuanglek P., Jakrawatana, N., Gheewala, S.H.,(2017) Freshwater use analysis of cassava for food feed fuel in the Mun River basin, Thailand. International Journal of Life Cycle Assessment. 22:11:1705-1717
6ผลงานวิจัยKhonpikul, S., Jakrawatanaa, N., Sangkaewb, P. and Gheewalac, S.H. (2017). Resource Use and Improvement Strategy Analysis of the Livestock and Feed Production Supply Chain in Thailand. Int J Life Cycle Assess. 22:11: 1692-1704
7ผลงานวิจัยNgammuangtueng, P., Jakrawatana, N., Nilsalab, P., and Gheewala, S.H. (2019). Water, Energy and Food Nexus in Rice Production in Thailand, Sustainability 2019, 11, 5852
8ผลงานวิจัยJakrawatana, N., Gheewala, S.H., Towprayoon, S (2019). Carbon flow and management in regional rice production in Thailand, Carbon Management, 10:1, 93-103, DOI: 10.1080/17583004.2018.1555491

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253455มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี