ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีควอนตัม วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. จัดสัมมนา Towards diabatic quantum annealing with superconducting flux qubits

ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีควอนตัม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาหัวข้อ Towards diabatic quantum annealing with superconducting flux qubits ผ่านช่องทาง ZOOM ส่งสัญญาณจากห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ วิทยากร คือ คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล จาก The Centre for Doctoral Training in Delivering Quantum Technologies แห่ง University College London โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมหัวหน้าศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยเห็นความสำคัญของคอมพิวเตอร์ควอนตัมหลากประเภท โดยจำพวก ที่คาดว่าใช้ได้ผลอย่างกว้างขวางรวดเร็วที่สุด คือ กลุ่มที่ใช้กระบวนการ diabatic quantum annealing ในการแก้ปัญหาหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัม (quantum optimization problems) อันมีการประยุกต์ใช้มากมายในชีวิตประจำวัน เช่น การหาเส้นทางในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด การจัดการพอร์ตหุ้นให้ได้กำไรมากที่สุด หรือ การหาวิธีป้องกันจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดีที่สุด การสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงหลักการในการสร้างคิวบิต (qubit) โดยใช้วิธี superconducting flux qubits ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมชนิดนี้ นอกจากความรู้ใหม่ล่าสุดที่ได้รับแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีควอนตัมยังได้หารือกับวิทยากรเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิจัยในอนาคตต่อไป