สโมฯ นศ.วิศวฯ มช. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 แสดงความกตัญญูต่อผู้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชา

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ศาสตร์ความรู้ อีกทั้งอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท งานดังกล่าวประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีการไหว้ครู เจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมให้นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนอันเปรียบเสมือนการสร้างความตั้งใจ และจุดมุ่งหมายของการเข้ามาเป็นนักศึกษาในแต่ละมิติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารฤทธา คณะวิศกรรมศาสตร์ มช.