ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิศวฯ มช. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทน ผบห. มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรักษาการแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นับแต่วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565