ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ รับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ในงาน Thailand Research Expo 2022

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมพลังงาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 Thailand Research Expo 2022 เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส วช. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2563 พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเข้าเฝ้าฯ และแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์ นคร เป็นนักวิจัยที่มีความคิดริเริ่ม อุทิศตนเพื่องานสอน วิจัย อีกทั้งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้สำคัญอันเชี่ยวชาญ คือ วิศวกรรมเครื่องกล และพลังงาน โดยเฉพาะด้านชีวมวล การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการวัดควบคุมมลพิษ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นจำนวนมากเกี่ยวกับพลังงาน ตลอดจนเชื้อเพลิงชีวมวล เทคโนโลยีละอองลอย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงถึงระดับนานาชาติ นำองค์ความรู้ต่อยอดประยุกต์ใช้งานจริงเพื่ออนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อันลงตัวกับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลลิตของท้องถิ่น อาทิ การอบแห้งลำไย การบ่มใบยา การแปรรูปข้าวแต๋นและแคบหมู มากกว่านั้นได้อบรมเผยแพร่ สร้าง ตลอดจนติดตั้ง พร้อมสาธิตการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่เกษตรกร ชาวไร่ ผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และอีสานตอนบน ผลงานที่ดำเนินการมีส่วนช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน ทั้งยังลดมลพิษอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชนระดับประเทศจนถึงสากล เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย UK Royal Academy of Engineering รวมถึง European Union เป็นต้น