ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์: CMU e-Document ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนการปรับระบบเอกสารโดยนำระบบ CMU e-Document มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ข้อ 5 (การปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง) : พัฒนาสำนักงานสู่ระบบดิจิทัล (Digitally Front Office) ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เป็นผู้ใช้งาน CMU e-Document จึงได้ทำแบบสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดอบรมและประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานโดยนำระบบดังกล่าวมาใช้ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในสังกัดของท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯผ่านทางเว็บไซด์ หรือ ตาม QR Code ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

สำหรับผู้บริหาร : https://cmu.to/v1fdP
สำหรับภาควิชา : https://cmu.to/x58Yy
สำหรับหน่วยงาน/ศูนย์ : https://cmu.to/IrJoe