ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต  เล็กสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยK. Leksakul, and A. Limcharoen, “Central Composite Designs Coupled with Simulation Techniques for Optimizing RIE Process” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 70, 1219-1225 (2014). ISI, IF=2.633
2ผลงานวิจัยK. Leksakul, and S. Phetsawat, “Nurse Scheduling Using Genetic Algorithm” Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014, 16 (2014). ISI, IF=1.009
3ผลงานวิจัยK. Leksakul, P. Holimchayachotikul and A. Sopadang “Forecast of off-season longan supply using fuzzy support vector regression and fuzzy artificial neural network” Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 118, 259-269 (2015). ISI, IF=3.858
4ผลงานวิจัยK. Leksakul, U. Smutkupt, R. Jintawiwat and S. Phongmoo “Heuristic approach for solving employee bus routes in a large-scale industrial factory” Advanced Engineering Informatics, Vol 32, 176-187, (2017). ISI, IF=3.879
5ผลงานวิจัยP. Holimchayachotikul and K. Leksakul “Predictive Performance Measurement System for the Retail Industry Using a Neuro-fuzzy System Based on Swam Intelligence” Soft Computing, Vol 21(7), 1895-1912, (2017). ISI, IF=3.050
6ผลงานวิจัยP. Holimchayachotikul, R. Derrouiche, D. Damand and K. Leksakul, “Value Creation through Collaborative Supply Chain: Holistic Performance Enhancement Road Map” Production Planning & Control, Vol. 25, 912-922 (2014). ISI, IF=3.605
7ตำรา/หนังสือการหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (Optimization and Its Application)