เสริมความเข้าใจ สร้างแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ วิศวฯ มช. จัดสัมนากรรมการพัฒนาคุณภาพ นศ. พร้อมทบทวน และปรับปรุงการดำเนินงาน

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนากรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรม รวมถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแต่ละประเภท พร้อมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และให้คณะกรรมการฯ นำไปสร้างแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งพบปะ หารือจัดทำแผนการจัดกิจกรรมอันส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา และก่อเกิดความสามัคคีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ บุราภัฏรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่