บ้านช้างเหล็ก เปิดต้อนรับ นร.วัฒโนฯ สร้างประสบการณ์ “วิศวฯ เรียนอะไร” ใช้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ รวม 63 คน เข้าศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์จริงว่าด้วย “วิศวฯ เรียนอะไร” รับการแนะแนวทางศึกษาต่อ ตลอดจนเรียนรู้ลักษณะ หรือคุณสมบัติผู้เป็น “ว่าที่นายช่าง” รวมถึงสาขาวิชาที่เปิดสอน ช่องทางการรับเข้า ทุนการศึกษา วิธีปฏิบัติตนเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงอาชีพของบัณฑิตวิศวฯ แขนงต่างๆ หลังจากนั้นนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และอุตสาหการตามความสนใจ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.