ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ยุทธนา โมนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยExperimental investigation of the thermoelectric cooling with vacuum wall system
2ผลงานวิจัยRecent development and thermoelectric application in rural country
3ผลงานวิจัยThe effect of porous media on a solar thermoelectric energy harvesting system

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254372COMPUTER-BASED INSTRUMENTATIONปริญญาตรี