วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” แสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2565“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน”เพื่อแสดงมุฑิตาจิต ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
  • รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิส ถาวรนันท์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
  • อาจารย์ธนวิชญ์  ชุลิกาวิทย์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  • นายสัมพันธ์ นันทขว้าง (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
  • นางมาลา ไชยเทียน (งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์)
  • นายสมศักดิ์ ชัยมณี (งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์)

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2564เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัยฟองสมุทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนหัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องฮวดไช้ ชั้น 2 ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่