นศ.วิศวฯ มช. ลงใจ ใส่แรงกาย ร่วม “วิศวฯ บำเพ็ญ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในคณะฯ + บริเวณโดยรอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม “วิศวกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างประโยชน์แก่สาธารณะ สร้างเสริมความมีจิตอาสาแก่นักศึกษา ซึ่งสโมสรนักศึกษาฯ นำนักศึกษาทุกชั้นปี ทำกิจกรรมขูดสีรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บริเวณประตูวิศวฯ (ประตูใหม่) จนถึงก่อนทางขึ้นร้านอาหารกาแล รวมถึงขูดสีกำแพงหลังศาลาอ่างแก้ว พร้อมทำความสะอาดและขัดพื้นลานกิจกรรม ลานรวมใจ ตลอดจนทางเดินระหว่างอาคารเรียนรวมคณะฯ 3 ชั้น และ 4 ชั้น