ได้เรื่องไปอีก!! นศ. ปี 1 วิศวะหุ่นยนต์ฯ ร่วมประชันทักษะระบบสมองกลฝังตัว TESA Top Gun Rally รับตราปั๊มการันตี The Best of the Best Embedded System Developers ระดับ Silver Level

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Bravely Devide ได้แก่ นายณปพน วงค์คม, นายนราวิชญ์ อินยศ, นายภูรินท์ ภัทโรวาสน์ , นายศิวกร เครื่องคํา และนายศุภกฤต ก๋องคํา ด้วยการดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จํารูญ ประธานหลักสูตรวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงอาจารย์ ประจําหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ ร่วมประลองทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: TESA Top Gun Rally #16 หัวข้อ “การพัฒนาอุปกรณ์สําหรับจักรวาลนฤมิตร” (Device Development for Metaverse) จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัว ไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA) โดยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และผู้พัฒนา ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สํานักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎว่าทีมดังกล่าวได้รับตําแหน่ง The Best of the Best Embedded System Developers ระดับ Silver Level พร้อมใบประกาศนียบัตรรับรอง