วิศวฯ ไม่ได้มีแค่ทฤษฎี จะให้ดีต้องมีสนามให้ลงเล่น ก้าวแรกของการ “ลองของ” ฉบับ CPE 1st STEP DIGITAL PLAYGROUND DAY

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง พร้อมกำลังเสริมจากอาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ ตลอดจน IEEE Thailand Section จัดงาน CPE 1st STEP DIGITAL PLAYGROUND DAY ภายใต้กระบวนวิชา Logic & Digital Circuits ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของภาควิชาฯ ที่เปิดสนามลานเล่นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้ง 22 กลุ่ม แสดงผลงานการออกแบบของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กระดับไม่เกินประถมศึกษา อันประดิษฐ์คิดค้นขึ้นด้วยข้อจำกัดด้านเวลา อาศัยเทคโนโลยี รวมถึงโจทย์จากกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสให้ Feedback และกำลังใจให้นักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือแก้ไขผลงานต่อไป ณ ชั้น 5 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. ตั้งแต่เวลา 14.30 น.