วิศวฯ สิ่งแวดล้อม มช. จัดบรรยายพิเศษ Solid Waste to Energy

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก Professor Dieter Mutz จาก University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) Institute for Ecopreneurship (IEC)
มาบรรยายพิเศษในเรื่อง Solid Waste to Energy โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่