ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง ” การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง ” การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565