โอ้โห…ปิ่นโตไฮเทค!! เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาด คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ ปทานุคม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และนายกันต์นภัส ทิพยผลาผลกุล นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้วย“ปิ่นโต” เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาด รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

คลิปชมผลงานเพิ่มเติม

“ปิ่นโต” เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาด: “PINTO” Smart Food Scanner  เครื่องสแกนอาหารสำหรับวิเคราะห์สารอาหาร สามารถตั้งวางไว้ตามสถานบริการที่มีการจำหน่ายอาหารต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์อาหาร สถานที่ดูแลเด็ก หรือ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อช่วยประเมินปริมาณสารอาหารหรือพลังงานที่ผู้บริโภคได้รับ โดยหลักการทำงานของเครื่อง คือ รับภาพและน้ำหนักอาหารที่อ่านจาก “ปิ่นโต” เข้าไปประมวลผลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งถูกฝึกสอนมาจากภาพอาหารมากกว่า 50,000 ภาพ  แล้วประเมินสัดส่วนของวัตถุดิบในอาหารจานนั้น โดยประเมินปริมาณสารอาหารหรือพลังงานในภาพได้ทั้งก่อน/ หลังรับประทาน รวมถึงส่วนที่รับประทานไป เมื่อผู้บริโภคเห็นคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับแต่ละมื้ออย่างแม่นยำขึ้น จะปรับพฤติกรรมการบริโภคได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อลดขยะอาหาร ส่งผลต่อการลดต้นทุน หรือเพิ่มความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้

** ชมผลงาน คลิก>> https://www.youtube.com/watch?v=oFR_6IfoLFU