นศ. วิศวฯ กวาดรางวัลจากเวทีการประชุม Tri-U ระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ (รองคณบดี)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ (ผู้ช่วยคณบดี) ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐนันท์ พันธุ์บุญปลูก นักจัดการงานทั่วไป (ด้านวิเทศสัมพันธ์) และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 7 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คน ระดับปริญญาโท 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 28th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (Tri-U) ในระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ IPB University ประเทศอินโดนีเซีย  โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุม ภายใต้ 5 หัวข้อ คือ Population, Food, Energy, Environment และTechnosociopreneurship ร่วมกับผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งในรูปแบบ On-site และ online รวมจำนวน 58 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย ของ 5 ประเทศ ดังนี้

 1. Mie University (MU) – Japan
 2. Chiang Mai University (CMU) – Thailand
 3. Jiangsu University (JSU) – China
 4. IPB University – Indonesia
 5. Guangxi University – China
 6. Maejo University – Thailand
 7. Kolej Felcra – Malaysia
 8. Mapena Agriculture– Indonesia และ  
 9. Animal Husbandry Polytechnic

 ผลปรากฏว่านักศึกษาวิศวฯ สามารถคว้ารางวัลบนเวทีดังกล่าวมาได้ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

 1. Mr.Wahyu Nurkholis Hadi Syahputra นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอหัวข้อ ‘Above-canopy Measurement of Paddy Plant using Mobil-phone Camera for Chlorophyll Assessment Under Natural Light ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ที่ปรึกษางานวิจัย ) และควบรางวัล  Best Workshop Award 2nd  Runner Up
 2. นายสฤษดิ์พงศ์ รังสฤษฎ์อภิบาล นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลBest Paper Award on Topic Energy 2nd Winner จากการนำเสนอหัวข้อ Design and Analysis of Khun Huay Haeng Microgrid Using HOMER Pro ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ ที่ปรึกษางานวิจัย และรางวัล Workshop Honorable Mention Award
 3. นายญาณวุฒิ ชวพันธุ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Winning Best Workshop Award
 4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ Mr.Braja Manggala นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best Workshop Award 1st  Runner Up
 5. นางสาวกมลชนก เหล็กมูล และ นางสาวณิชกานต์ มรกต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Workshop Honorable Mention Award

Tri-U International Joint Seminar & Symposium ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ Jiangsu University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย และ Mie University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย และ Guangxi University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 และ 2563 ตามลำดับ เจ้าภาพทั้ง 5 มหาวิทยาลัยหมุนเวียนจัดงานประชุมเป็นประจำทุกปี ภายใต้การตระหนักถึงบทบาทของเอเชียในโลก เปิดโอกาสพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากหลายประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านวิชาการที่แตกต่างกันไป ด้วยความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางงานวิจัย เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ตลอดจนความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นเจ้าภาพผู้จัดการประชุมในปีถัดไป เป็นครั้งที่ 29 และเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย โดยจะมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศไทย