วิศวฯ ยกพล ขนผลงานนวัตกรรมเพื่อโภชนาการ ร่วมงานแถลงข่าว มช. ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ ปทานุคม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมวิจัยหลากสาขาวิชา และนักศึกษาโครงการสตาร์ทอัพ จากศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการขั้นสูง (AM2Tech) ร่วมออกบูธแสดงผลงานวัตกรรมทางโภชนาการและสุขภาพ ในงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ประกอบด้วยผลงานได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ “FoodPrompt: Smart Technologies for Personalized Nutrition Support and Food Fabrication” เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับให้โภชนบำบัดและผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารเพียงพอ เพื่อจัดการปัญหาทุพโภชนาการได้อย่างครบวงจร รวมถึง “PINTO: Smart Food Scanner” เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาดวิเคราะห์สารอาหาร สามารถตั้งวางไว้ตามสถานบริการที่มีการจำหน่ายอาหารต่างๆ ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลอันนำไปสู่การปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรม “ChefChoice: Smart Food Printer” เครื่องพิมพ์อาหารสามมิติแบบชาญฉลาด ที่สามารถเชื่อมโยงจาก PINTO และ FoodPrompt มาขึ้นรูปอาหารแบบเฉพาะเจาะจงอย่างอัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพากลุ่มผู้ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งผู้ต้องการควบคุมอาหารที่ต้องเลือกรับประทานอาหารแบบเฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสุขภาวะผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุในโรงพยาบาล รวมไปถึงผู้บริโภคทั่วไป เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม