คณะวิศวฯ มช. และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายการศึกษาทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบันให้มีคุณภาพและเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองสถาบันในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ลงนาม ซึ่งการลงนามฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.