สานต่อภารกิจมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา วิศวฯ มช. ร่วมเป็นหนึ่ง ใน 32 องค์กรรัฐ + เอกชน ผนึกกำลังลงนาม MOU สร้างประโยชน์แก่สาธารณะ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวนิช การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 อันเป็นกรอบแนวทางชัดเจนของการประสานความร่วมมือ ตลอดจนการดำเนินการร่วมกันในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สานต่อประโยชน์การดำเนินกิจกรรมของทั้งวิศวกร สถาปนิกและนายช่างอาสา มุ่งช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลแก่ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ในครั้งนี้ คือ การระดมกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทุนทรัพย์ พร้อมปัจจัยที่จำเป็นสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที นอกเหนือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มีองค์กรร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
 • สภาสถาปนิก
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 • สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
 • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 • สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส
 • มูลนิธิมดชนะภัย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ชมรม ปศส.สถาบันพระปกเกล้า
 • สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งสิ้น 32 องค์กร

ในโอกาสเดียวกัน ยังมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน คำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว นับแต่ปี 2561 – 2565 จำนวน 14 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่จิตอาสาทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยภาคภูมิใจต่อไป