บัณฑิตวิศวฯ มช. ทุกระดับ เข้ารับมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีนายเกษม วัฒนชัย เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 –2565 ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ


พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีเข้ารับมอบปริญญาบัตร
ประจําปี การศึกษา 2564 – 2565 จํานวนทั้งสิ้น 2,845 คน จาก 21 คณะ 2 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีสิทธิเข้ารับปริญญาทั้งสิ้น จํานวน 836 คน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 690 คน ปริญญาโท 123 คน ตลอดจนปริญญาเอก 23 คน อนึ่ง ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต 10 คน มหาบัณฑิต 39 คน ตลอดจนบัณฑิต 253 คน รวมทั้งสิ้น 302 คน

รับชมภาพบรรยากาศในคณะฯ ได้ที่ https://cmu.to/qIfTf