ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้แม้เป็นวัยรุ่นฟันน้ำนม อนุบาลสาธิต มช. ทรงไม่แบด ขอเรียนรู้การแยกขยะ

คณะนักเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชม Circular Economy and sustainable Assessment labภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในความดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา หัวหน้าโครงการเรียนรู้ SMART Unit หัวข้อ The Little Creator สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 107 คน เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะ ครอบคลุมเรื่องการจัดการ คัดแยกประเภท รวมถึงการนำขยะไปใช้ประโยชน์ โดยหัวหน้าโครงการฯ พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช.