CCS Frontier Research Group วิศวฯ มช. เยือน วิศวฯ Universitas Islam Riau อินโดนีเซีย นำเสนองานวิจัย หารือทํา MOU เอื้อผลแก่อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศ

กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางการเข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Universitas Islam Riau ประเทศอินโดนีเซีย Professor Muslim Abdurrahman เพื่ออภิปรายข้อเสนองานวิจัยที่ดําเนินการอยู่ พร้อมหารือรายละเอียดการจัดทํา MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียม พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ ภายในเครือข่ายระดับนานาชาติที่มีอยู่ ซึ่งมหาวิทยาลัย Universitas Islam Riau แห่งเกาะสุมาตรา เป็นมหาวิทยาลัยหลักที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยี CCS อันมีการโครงการนําร่องอยู่แล้ว ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียตรากฎหมายบังคับใช้ ให้ดําเนินการด้าน CCS ในอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมบนเกาะสุมาตรา เพื่อนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมข้างต้น โดยเฉพาะการวัดยืนยันการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในโครงสร้างธรณีวิทยา (Measurement Monitoring and Verification: MMV) อีกด้วย