CCS Frontier Research Group วิศวฯ มช. ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมหารือ รับฟังแนวทางดำเนินงานวิจัย พัฒนาด้าน CCUS technology

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมคณาจารย์และทีมงานวิจัย เข้าหารือและลงพื้นที่เยี่ยมชมเหมือง และการผลิตไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับจัดทำโครงการแผนที่นำทางเทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน มุ่งนำทางประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CCUS TRM : Navigating Thailand towards Carbon Neutrality) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะผู้แทนแหล่งทุนอุดหนุนวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น

การหารือแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (CCUS technology) ตลอดจนการลงพื้นที่ครั้งนี้ มุ่งหมายรับฟังแนวทางดำเนินงานวิจัย รวมถึงพัฒนาด้าน CCUS technology ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไปจนถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage: CCS) ของ กฟผ. อีกทั้งหารือความร่วมมือด้านการทำแผนที่นำทางงานวิจัยเพื่อพัฒนา CCUS technology ในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นผู้จัด มีผู้นำโครงการ คือ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง