วิศวฯ มช. + สป.อว. จัดอบรมยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เตรียมวิศวฯ 32 หลักสูตร จาก 15 สถาบัน ผลักดันสู่การรับรองจาก ABET

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก ABET” ส่งเสริมให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองจาก ABET ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Nimman Convention Center ชั้น 5 โรงแรม ยูนิมมาน เชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวเปิดงาน ในโอกาสนี้ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET ตลอดจนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรม โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร นำทีมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Nimman Convention Center ชั้น 5 โรงแรม ยูนิมมาน เชียงใหม่

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงด้านการดำเนินงานมุ่งสู่การรับรองจาก ABET ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) New Jersey University of Technology สหรัฐอเมริกา, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ จันทร์คง นักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา, รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมวันแรกมุ่งให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการและเหตุผลในการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถวางแผนการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอันนำไปสู่การได้รับรองจาก ABET ทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และการประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวางแผนป้องกัน รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงลำดับงานที่จำเป็นในการเตรียมการมุ่งให้ได้รับประกันคุณภาพ และเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งกรณีศึกษาร่วมกัน

วันที่สอง เน้นให้ผู้เข้าร่วมสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนประเด็นสำคัญในการเริ่มต้นเขียนรายงานประเมินตนเอง (SSR) ผ่านการบรรยายหัวข้อ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Student Outcome Assessment) และการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)” ทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมด้วยวิธีการประเมินโดยตรง (Direct Assessment) การประเมินโดยอ้อม (Indirect Assessment) การใช้ Performance Indicator สำหรับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประเมินรายวิชา ตัวอย่างวิธีการประเมินของหลักสูตรที่ได้รับรอง รวมถึงข้อคำนึงในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก ABET นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดวิธีเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้อันนำไปสู่การพัฒนาต่อเนื่อง ก่อนปิดการอบรมโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร

ในวันสุดท้าย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ นำผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจประเมินจาก ABET (ABET-Accredited Facility Tour) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เห็นภาพ อีกทั้งตระหนักถึงข้อควรระวังและสิ่งจำเป็นในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หรือห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ABET ซึ่งในปี 2566 มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 32 หลักสูตร จาก 15 สถาบันเตรียมขอการรับรอง พร้อมเข้าร่วมอบรมดังกล่าว