ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ร่วมตอบแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความโปร่งใส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สะท้อนการบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาคณะฯ ต่อไป
ร่วมประเมินได้ที่ (Click) ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566