วิศวฯ มช. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award ประจำปี 2022 แก่นักวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในปี พ.ศ.2564 – 2565 และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนดีเยี่ยม ในปี พ.ศ.2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award ประจำปี 2022 และกล่าวแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในปี พ.ศ.2564 – 2565 เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นต่างๆ อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานวิจัยในคณะฯ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนดีเยี่ยม ในปี พ.ศ.2565 จากการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษาผ่านระบบ CMU-SIS ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 – 21.00 น. ณ ห้องนิมมาน 1 ชั้น 5 โรงแรมยูนิมมาน เชียงใหม่