วิศวฯ มช. เตรียมพร้อมต้อนรับช้างเหล็กเชือกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับช้างเหล็กเชือกใหม่ กว่า 1,000 คน ในงาน “ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ ของคณะโดยมีหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้นำเสนอ และมีการแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการลงทะเบียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง “การเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ในหัวข้อ “หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกรดสำคัญอย่างไรต่อการเรียน”ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม และทุนการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดี เป็นผู้นำเสวนาและการเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วินัยนักศึกษาและทุนการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ รองคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้นำในการเสวนา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำนายกสโมสรนักศึกษาคณะและพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และในช่วงท้ายของงานได้จัดให้มี “พิธีประดับเข็มพระวิษณุแก่นักศึกษาใหม่” และการบรรยายเรื่อง “ระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวม” โดย คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี นักจิตวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.