วิศวฯ มช. ทำบุญครบรอบ 53 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 โดยจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม และจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร

            อนึ่ง วันครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งคณะฯ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการระหว่างการศึกษา องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม การบริหารที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการ ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยค่านิยม คือ Engaging Integrating Engineering หมายถึง จะกระทำการงานใดต้องคำนึงถึงการเป็นผู้สร้าง (ENGINEERING) ที่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการ (Management by Fact) แนวทาง  ใหม่ ๆ (Novelty) ที่สามารถตอบสนองต่อบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง (Agility) ด้วยความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ตลอดจนผลแห่งความเป็นเลิศ (Excellence) นอกจากนี้ ยังต้องใส่ใจ (ENGAGING) ในปณิธาน (Commitment) ด้วยจรรยารวมถึงวินัย (Ethics) ของความเป็นข้าแห่งแผ่นดินผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และอ่อนน้อมถ่อมตน (Seniority) ทั้งนี้ ยังยึดมั่น (INTEGRATING) ในการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team work) การสร้างเครือข่าย (Network) ด้วยความสมัครสมานสามัคคี (Unity)