วิศวฯ มช. มุ่งสู่การวิจัยระดับนานาชาติ สมาชิกทีม CCS Frontier รับทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒคุณภาพงานวิจัยให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ โดยกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยตามพันธกิจของคณะฯ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยทางกลุ่มวิจัยมีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิทยาการจากทาง University of Regina ประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทางกลุ่มวิจัยจึงเสนอชื่อบุคลากรเข้าคัดเลือกรับทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ของรัฐบาลแคนาดา เพื่อวิจัยร่วมกับ University of Regina จากการสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ร่วมผลักดันบุคลากรในกลุ่มวิจัยฯ จนก่อให้เกิดความสำเร็จที่น่ายินดีเมื่อ นายอณากร อิ่มอยู่ นักศึกษาปริญญาโทในกลุ่มวิจัยฯ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนภายใต้หัวข้อการวิจัย “Carbon Dioxide-Enhanced Oil Recovery (CO2-EOR)” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปรับใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบในขั้นตติยภูมิ โดยอาศัยวิธีประมวลผลภาพ (Image Processing)  โดยมี Prof. Paitoon Tontiwachwuthikul  ผู้เป็นอาจารย์นักวิจัยให้การต้อนรับ