วิศวฯ มช. เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัย สู่ระดับแนวหน้าของโลก โดยศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และกลุ่มวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมที่มีคุณค่าตามพันธกิจของคณะฯ ส่งเสริมการพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ผ่านการผลิตผลงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และกลุ่มวิจัย จากเงินรายได้ มช. ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์วิจัย ซึ่งประกอบด้วย ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, รศ.ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, รศ.ดร.พีรพงศ์  จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และจากทางศูนย์วิจัย ด้านกลุ่มวิจัย ประกอบด้วย ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, รศ.ดร.จักรพงศ์  นาทวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, รศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

ทางศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และกลุ่มวิจัย มีความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนากำลังคน และผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยอันก่อให้ประโยชน์ในอนาคต