วิศวฯ มช. ติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “มือใหม่หัดจ่าย” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารจัดการการเงิน การคลังและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและบริการวิชาการ และสามารถดำเนินการตามระเบียบได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณวราลี ช่างย้อม เป็นวิทยากรบรรยาย