วิศวฯ มช. ภูมิใจ คว้าโล่รางวัลส่วนงานที่มีสุขภาพดี ในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร เข้ารับ             โล่รางวัลส่วนงานที่มีสุขภาพดีในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิซาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบเนื่องด้วยสภาพนักงานได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ Pre -Test เมื่อวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2566 และรอบ Post -Test เมื่อวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ นางสาวกรทิพย์ ชัยยานนท์ เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ ผลปรากฏว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น 1 ใน 9 ส่วนงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมีส่วนงานอื่นๆ ได้รับรางวัลพร้อมกันในครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักหอสมุด คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์