Road to Entaneer CMU ! ติวเข้มกับวิศวฯ มช. ในกิจกรรมแนะแนว สานฝันสู่เส้นทางวิศวกร ครั้งที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ นำทีมงานจากงานบริการการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน ภาควิชา และศูนย์ภายในคณะฯ จัดกิจกรรมแนะแนว สานฝันสู่เส้นทางวิศวกร ครั้งที่ 1 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีความสนใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม Sann Hotel อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยมีการติวเข้มในเรื่องของ TPAT 3 ซึ่งการติวแบ่งออกเป็นกลุ่มช่วงเช้า และกลุ่มช่วงบ่าย ซึ่งนอกจากด้านวิชาการแล้ว ยังมีบูธนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่พร้อมจัดแสดงให้นักเรียนได้เห็นความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนเสมือนยกคณะวิศวกรรมศาสตร์มาไว้ในงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ ประกอบกับเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป