CCS Frontier Research Group นำทีมเครือข่าย CCS Thailand ดูงานโครงการกักเก็บคาร์บอนโครงการเเรกของโลก “Northern Lights” ที่นอร์เวย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มวิจัยขั้นเเนวหน้าการดักจับเเละกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Reseach Group) นำโดยรองคณบดี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วย ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข เเละ อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ อาจารย์นักวิจัย เดินทางเข้าดูงานโครงการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์โครงการแรกของโลก “Northern Lights” ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566  ซึ่งคณะเดินทางครั้งนี้ คือ เครือข่าย CCS Thailand คณะแรกของประเทศไทยจากภาคการศึกษาและวิจัยที่เข้าเยี่ยมชมและดูงานโครงการระดับโลก โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเดินทางประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บจก. เอสซีจี ซีเมนต์ และ บจม. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี

โครงการ Northern Lights นี้ เป็นกิจการร่วมค้าของ Equinor Shell และ ToTal ภายใต้การสนับสนุนช่วงแรกจากรัฐบาลนอร์เวย์ ในการบุกเบิกและลงทุนการขนส่งและการกักเก็บคาร์บอนถาวรในชั้นหินอุ้มน้ำ ในบริเวณทะเลเหนือ ปัจจุบันโครงการกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะแรกคือการศึกษาทำความเข้าใจ สู่ระยะที่สองคือการประกอบการเชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายในการเก็บคาร์บอนแบบถาวรที่มาจากอุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมหนักอื่นที่หลีกเลี่ยงการปลดคาร์บอนไม่ได้ (Hard to Abate)