ช้างเหล็ก มช. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการลูกช้างทัวร์จากโรงเรียนสาธิต มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อีกทั้งยังร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 09.50 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40 ปี วิศวฯ) โดยทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการลูกช้างทัวร์ ปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  42 คน ได้เยี่ยมชมหลักสูตรตามสาขาวิชาที่สนใจในด้านวิศวกรรม การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบรรยากาศภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลด้านหลักสูตรจากทาง Entaneer Academy  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต