อาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำ Dr.Kyaw Thar Htun อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำ Dr.Kyaw Thar Htun อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กย. 2566

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมให้การต้อนรับเพื่อพัฒนาความร่วมมือในทางวิชาการต่อไป