ENG CMU Site Visit ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเข้าเยี่ยมชม วิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกไฟฟ้าแรงสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยทางศูนย์  Entaneer Academy จากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลด้านหลักสูตร รวมถึงเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ESC)  และเนื่องด้วยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเรียนการสอนที่หลากหลายสาขา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เรียน