CCS Frontier Research Group ต้อนรับ Professor Dr. Ruey-an Doong คณบดี Tsing Hua International College ของ National Tsing Hua University ไต้หวัน

กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย เป็นตัวแทนต้อนรับการมาเยือนของ Professor Dr. Ruey-an Doong ศาสตราจารย์เกียรติยศ (Chair Professor) ณ Institute of Analytical and Environmental Sciences และยังดำรงตำแหน่งคณบดีของ Tsing Hua International College ของ National Tsing Hua University ไต้หวัน ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์

          โดยในการมาเยือนของ Professor Dr. Ruey-an Doong ครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่นำทางของประเทศไทยและไต้หวันเพื่อนำทางไปสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ซึ่งในแผนดังกล่าวนั้นจะมีเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เป็นตัวกลางสำคัญ พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนหารือแนวทางวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต และ Professor Dr. Ruey-an Doong ยังเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Chiang Mai Petroleum & Climate เพื่อเยี่ยมชมเครื่องมือในการศึกษาวิจัยด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS)