วิศวฯ มช. จัดพิธีทำบุญลงเสาเอก-เสาโท อาคาร SMC Hub

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์  และคณาจารย์ รวมถึงบุคลากรภายในคณะฯ อีกทั้งยังมีนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณชุมพล ปทานุคม และประธานสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาภาคเหนือ คุณมนัส เกียรติเจริญวัฒน์ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญลงเสาเอก-เสาโท อาคาร SMC Hub ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – ปักธูปพิธีพราหมณ์ จากนั้นท่านผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันโปรยข้าวตรอก ดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งอาคาร SMC Hub นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Campus เฟส 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อองค์รวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพัฒนาขีดสมรรถนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินภารกิจของการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ