วิศวฯ มช.ให้การต้อนรับ บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดม โพธิกานนท์ ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับผู้แทนจากบริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณนิสารัตร์ คำพุฒจันทร์ HR Executive และ คุณเยาวเรศ นวดนาง Recruitment Specialist ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในงาน Job Fair ในงาน Engineering Career Day ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือเรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาในบริษัทฯ รวมถึงโอกาสในการเข้าทำงานในบริษัทฯ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาด้วย